Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bon Motoren zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bon Motoren worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bon MotorenĀ  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Bandensnijapparaat.nl zijn vrijblijvend en Bandensnijapparaat.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bandensnijapparaat.nl. Bandensnijapparaat.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bandensnijapparaat.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden voordat de goederen geleverd worden.
3.3 Betaling kan geschieden met de door de webshop op dat moment gegeven middelen, vooruitbetaling op onze bankrekening, bij ontvangst (per rembours), via Paypal of een van de betaalmethoden te kiezen bij Mollie payments. Afhankelijk van uw woonplaats kan een of meerdere van deze betaalopties niet beschikbaar zijn.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bon Motoren.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Bon Motoren opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bandensnijapparaat.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Bon Motoren geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Bon Motoren garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de bestelde materialen geschikt zijn voor de toepassing die hij hiervoor heeft. Bon Motoren is op geen enkele manier verantwoordelijk als de bestelde artikelen niet bruikbaar zijn voor de toepassing waarvoor ze besteld zijn en kan ook niet beoordelen of de bestelde artikelen onderling bij elkaar passen.
7.2 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Bon Motoren daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bon Motoren de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Elektronische onderdelen en onderdelen die niet optisch kunnen worden gecontroleerd op defekten worden niet teruggenomen.
7.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan Bon motoren te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Elektronische onderdelen en onderdelen die niet optisch kunnen worden gecontroleerd op defekten worden niet teruggenomen.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Bon Motoren producten aan de afnemer levert, is Bon Motoren nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Bon Motoren ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Bon Motoren na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Bon Motoren in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bon Motoren, dan wel tussen Bon Motoren en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bon Motoren, is Bon Motoren niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bon Motoren

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bon Motoren ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bon Motoren gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bandensnijapparaat.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Bon Motoren schriftelijk opgave doet van een adres, is Bon Motoren gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Bon Motoren schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Bon Motoren gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bon Motoren deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bon Motoren in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bon Motoren vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Bon Motoren is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.